قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است

سرویس تخت تاشو V2 V2 folding bed set

سرویس های تاشو طرحی خلاقانه و جذاب، حرکتی نوین در صنعت مبلمان منزل و سرویس های خواب برای اولین بار در ایران با نشان استاندارد تخت تاشو با جک های ترمز دار جهت ایمنی کاربر هنگام استفاده ، امکان انتخاب رنگ های متنوع ، مستحکم دارای ضمانت دوساله

محصولات

تخت یک نفره تاشو پایه معلق V2

کد محصول: 1002V2

قیمت: 255,645,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/01011506374974.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

تخت یک نفره 120 تاشو پایه معلق v2

کد محصول: 1008V2

قیمت: 285,545,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/12291512298491.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

تخت دونفره تاشو 160 پایه معلق V2

کد محصول: 1017V2

قیمت: 317,745,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/01011513009291.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

ویترین دراور 75 V2

کد محصول: 1030V2

قیمت: 139,955,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03041157586380.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

ویترین دراور 75 V2 سوپرمات

کد محصول: 1130V2

قیمت: 170,085,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03041157586380.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

کمد لباس 60 درب کوتاه V2

کد محصول: 1041V2

قیمت: 106,605,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03021614057433.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

کمد لباس 60 درب بلند V2

کد محصول: 1042V2

قیمت: 110,745,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03021614189597.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

کمد لباس 50 درب بلند V2

کد محصول: 1045V2

قیمت: 102,810,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03021615067445.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

کمد لباس 50 درب کوتاه V2

کد محصول: 1046V2

قیمت: 97,060,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03021615226217.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

کمد لباس 50 پنج کشو V2

کد محصول: 1048V2

قیمت: 119,600,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/12141221206033.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

کمد لباس 95 پنج کشو V2

کد محصول: 1052V2

قیمت: 170,430,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02141003334151.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

کمد لباس دو درب 95 درب بلند V2

کد محصول: 1062V2

قیمت: 143,980,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03021615487748.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

کمد لباس گوشه راست V2

کد محصول: 1043V2

قیمت: 159,390,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03021614337452.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

کمد لباس گوشه چپ V2

کد محصول: 1044V2

قیمت: 159,390,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03021614528456.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

کمد لباس گوشه چپ V2 سوپرمات

کد محصول: 1144V2

قیمت: 179,975,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03021614528456.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

کمد ریلی 150 عمق 45 سرویسV2

کد محصول: 8009V2

قیمت: 255,300,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03021616263117.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

میز آرایش 95 تاشوV2 سوپرمات

کد محصول: 1156V2

قیمت: 200,790,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03091056307031.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

میز آرایش 95 تاشو V2

کد محصول: 1056V2

قیمت: 182,620,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03091056307031.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

میز آرایش 60 تاشوV2 سوپرمات

کد محصول: 1139V2

قیمت: 193,890,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03091054376495.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

میز آرایش 50 تاشوV2

کد محصول: 1038V2

قیمت: 133,630,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03091052578049.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

میز آرایش 60 تاشوV2

کد محصول: 1039V2

قیمت: 176,755,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03091054376495.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

میز آرایش 50 تاشو V2 سوپرمات

کد محصول: 1138V2

قیمت: 148,235,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03091052578049.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

کتابخانه 95 سرویسV2

کد محصول: 1051V2

قیمت: 121,210,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03041202094403.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

کتابخانه 95 سرویس V2 سوپرمات

کد محصول: 1151V2

قیمت: 147,315,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03041202094403.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

فایل تحریر سرویسV2

کد محصول: 1057V2

قیمت: 42,090,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/08031655547276.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="398" /></p>

کتابخانه تحریر چپ V2 سوپرمات

کد محصول: 11371V2

قیمت: 139,495,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03091721255065.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

کتابخانه تحریر راست V2سوپرمات

کد محصول: 11311V2

قیمت: 139,495,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03091701328787.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

کمد تحریر راست V2 سوپرمات

کد محصول: 1131V2

قیمت: 151,455,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03091702339177.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

کمد تحریر چپ V2 سوپرمات

کد محصول: 1137V2

قیمت: 151,455,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03091722344027.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

کتابخانه تحریر چپ V2

کد محصول: 10371V2

قیمت: 113,275,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03091721255065.jpg" alt="" width="400" height="400" /></p>

کتابخانه تحریر راست V2

کد محصول: 10311V2

قیمت: 113,275,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03091701328787.jpg" alt="" width="400" height="400" /></p>

کمد تحریر راست V2

کد محصول: 1031V2

قیمت: 127,075,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03091702339177.jpg" alt="" width="400" height="400" /></p>

کمد تحریر چپ V2

کد محصول: 1037V2

قیمت: 126,960,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03091722344027.jpg" alt="" width="400" height="400" /></p>

کتابخانه کناری چپ 50 V2

کد محصول: 10551V2

قیمت: 68,540,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03041342556092.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

کتابخانه کناری راست 50 V2

کد محصول: 10541V2

قیمت: 68,540,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03041327356217.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

کتابخانه کناری راست 70 V2

کد محصول: 1054V2

قیمت: 83,260,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03041329011528.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

کتابخانه کناری چپ 70 V2

کد محصول: 1055V2

قیمت: 83,260,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03041344278765.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

کتابخانه کناری راست 50 V2 سوپرمات

کد محصول: 11541V2

قیمت: 71,760,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03041327356217.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

کتابخانه کناری راست 70 V2 سوپرمات

کد محصول: 1154V2

قیمت: 87,975,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03041329011528.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

کتابخانه کناری چپ 50 V2 سوپرمات

کد محصول: 11551V2

قیمت: 71,760,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03041342556092.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

کتابخانه کناری چپ 70 V2 سوپرمات

کد محصول: 1155V2

قیمت: 87,975,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03041344278765.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

مشخصات

11341 1
وضعیت کالا موجود

نظرات

نظر شما

ایمیل شما برای پاسخ مورد استفاده قرار می گیرد.