قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است

میز و صندلی Tables

محصولات

صندلی ناهارخوری نوا

کد محصول: 3107

قیمت: 43,440,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02151357447484.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

ناهارخوری 4 نفره آدورا

کد محصول: 93727

قیمت: 160,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/09291405303207.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

ناهارخوری 6 نفره آدورا

کد محصول: 93728

قیمت: 190,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/09291406311338.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

میز ناهار خوری اریکا 6 نفره

کد محصول: 93703

قیمت: 197,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/09291431139535.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

میز ناهار خوری اریکا 8 نفره

کد محصول: 93704

قیمت: 230,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/09291429266835.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

میز ناهار خوری اریکا 4 نفره

کد محصول: 93702

قیمت: 163,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/09291429103054.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

صندلی ناهارخوری ریوا

کد محصول: 93566

قیمت: 33,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/08221251517969.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="398" /></p>

صندلی ناهارخوری ساوانا

کد محصول: 93653

قیمت: 47,500,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/08221328037973.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

نیمکت 100 ساوانا

کد محصول: 93675

قیمت: 49,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/08221331055597.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

نیمکت 160 ساوانا

کد محصول: 93676

قیمت: 52,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/08221340538859.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

صندلی ناهارخوری آدورا

کد محصول: 93730

قیمت: 48,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/09291403236111.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

نیمکت ناهار خوری اریکا 100

کد محصول: 93707

قیمت: 52,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/09291438105597.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

مشخصات

وضعیت کالا موجود

نظرات

نظر شما

ایمیل شما برای پاسخ مورد استفاده قرار می گیرد.