صندلی های اداری

تمام محصوالت مبل، جلو مبلی و صندلی های اداری بر اساس سفارش با فلز به رنگ کروم، طالیی و مشکی مات قابل تولید است در صندلی ها با پشتی توری، توری پشتی و پشت سری همواره مش به رنگ مشکی است و کفی صندلی نیز با پارچه مشکی ارائه می شود در صورت ارسال پارچه از سوی خریدار، امکان تغییر رنگ پارچه کفی و پارچه ای شدن پشت سری وجود دارد محصوالت این گروه با چرم مات یا براق ابر و بادی با تنوع رنگ گسترده ارائه می شوند

صندلی انتظار

بـه درخواسـت خریـدار ، امـکان اضافـه کـردن تعـداد دلخـواه از میـز پذیرایی بـا کد 71GEL و رنگ سـفید به هر مدل از صندلیهـای انتظـار وجود دارد پایه صندلی های انتظار به صورت پیش فرض کروم می باشد ولی به درخواست خریدار امکان تولید پایه صندلی های انتظار به صورت رنگی نیز وجود دارد