تخت خواب تاشو V2

تخت خواب تاشو V2 تخت تاشو با جک های ترمز دار جهت ایمنی کاربر هنگام استفاده ، امکان انتخاب رنگ های متنوع ، مستحکم دارای ضمانت دوساله

تخت خواب تاشو یکنفره V2

تخت خواب تاشو یکنفره V2 با جک های ترمز دار جهت ایمنی کاربر هنگام استفاده ، امکان انتخاب رنگ های متنوع ، مستحکم دارای ضمانت دوساله

تخت خواب تاشو دونفره V2

تخت خواب تاشو V2 دونفره با جک های ترمز دار جهت ایمنی کاربر هنگام استفاده ، امکان انتخاب رنگ های متنوع ، مستحکم دارای ضمانت دوساله