بالشت های خواب

زندگـی شـما انعکاسـی از نحـوه خـواب شماسـت و چگونگـی خـواب شـما انعـکاس زندگـی شـما اسـت دکتر رافائل پیالیو

نمایش
تا از 2 آیتم

بالشت طبی

بالشت های کم جاچوب با تکنولوژی به روز و امکانات مناسب شرایط بسیار مانسبی را با توجه به ارگونومی گردن و حالت سر انسان خوابی آرام و راحت فراهم میکند

بالشت ساده

بالشت ساده با ساختار مناسب شرایط خوبی را برای خوابی آرام و راحت فراهم میکند دارای پارچه تترون الیاف ویژه با ابعاد 50× 70